ANUNŢ

cu privire la ocuparea funcţiei vacante de jurist în cadrul

Primăriei com. Grătiești, mun. Chișinău

 

Scopul general al funcției: Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea primăriei și consiliului local.

Sarcini de bază:

  • asigură consultarea și controlul respectării legislației de către angajații primăriei;
  • reprezintă primăria și consiliul local în toate instanțele de judecată și organele de stat;
  • exercită funcțiile secretarului responsabil al comisiei administrative.

Condiții de bază:

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. posedă limba română și limbile de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  3. are capacitate deplină de exercițiu;
  4. este apt/aptă, din punct de vedere al stării sănătății, conform certificatului medical eliberat de instituția medical abilitată, dacă  pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe special de sănătate;
  5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
  6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  7. experiență de lucru în Administrația Publică Locală.

Cerințe specifice: Absolvent(ă) al învățământului superior de specialitate în domeniul dreptului.

Actele necesare: copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii și a certificatelor de perfecționare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Prin  poștă, e-mail sau personal, actele necesare se vor depune până la data de 11.04.2024, inclusiv, pe adresa: mun. Chișinău, com. Grătiești,  s. Grătiești, str. Ștefan cel Mare, nr.  72, etajul I, Anticamera primarului, tel. 0(22)451-231 sau la adresa electronică : primgratiesti@gmail.com

 

Bibliografia :

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

-Legea nr. 33 din 17.06.2016 privind declararea averii  și a intereselor personale;

-Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;

-Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 prind transparența în procesul decizional.